วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/55


รายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 -------------------------------------

เปิดประชุมเวลา 10.15 น. โดยการอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺ พร้อมกัน 1 จบ
ผู้มาประชุม มีดังนี้
1.    ายมนตรี  ยะรังวงษ์          ประธานกรรมการ
2.    นายฮูเซ็น  ซันและ             รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
3.    นายอาดำ  ทรงศิริ              รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
4.    นายอามีน  ดาแหม็ง            กรรมการ/เลขานุการ
5.    นายมานัดร  ป้อมขุนพรม      กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
6.    นายอารีย์  แก้วผลึก           กรรมการ/ฝ่ายประสานงาน
7.    นายวสันต์  สละกูดิง           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
8.    นายประเสริฐ  พุ่มเพชร        กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน
9.    นายมนัส  ทับอุไร              กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
10.   นายสิทธิพงษ์  สนับแน่น       กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน
11.   นายรอฮีม สันประเสริฐ        กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
12.   นายธีรพล  บุญมาเลิศ          กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

ผู้ไม่มาประชุม
1.  นายสมศักดิ์  กลมเกลี้ยง       กรรมการ/นายทะเบียน               (ลากิจ)
2.  นางสมร  อารวรรณ            กรรมการ/เหรัญญิก                   (ลากิจ)
3.  นายอรรณพ  บุหลันฉาย       กรรมการ/ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (ลาป่วย)

          ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอำพน  นะมิ               ที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา กอ.กทม.)
2. นายไพรัตน์  สิงสาหัส         อนุกรรมการ
3. นายบุญเลิศ  เจ๊ะเซ็น          อนุกรรมการ
 

วาระที่ 1         เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                             ประธานแจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการขอแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555

วาระที่ 3        เรื่องเพื่อพิจารณา
                   3.1 พิจารณาร่างระเบียบชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555
          อ.อาดำ ทรงศิริ  นำเสนอร่างระเบียบชมรมฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
          ให้แก้ไขและเพิ่มเติมบางหมวด โดยมอบหมายให้ อ.อาดำ ทรงศิริ รับไปดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
                  
3.2 พิจารณารูปแบบโลโก้ใหม่ของชมรมฯ
 ประธานฯ นำเสนอโลโก้ที่ออกแบบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณา
1. เป็นรูปโดมศิลปแบบอิสลาม    หมายถึง  ความเป็นมุสลิม
         2. มีรูปหนังสืออยู่ตรงกลาง        หมายถึง  การศึกษา
         3. มีวงกลมคล้องกันด้านล่าง      หมายถึง  ความสามัคคี
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของชมรมฯ โดยให้เปลี่ยนโลโก้ในเว็ปไซต์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานฯ
3.3.1  บัตรเชิญร่วมงาน 
ประธานนำเสนอรูปแบบบัตรเชิญให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม  
ให้แก้ไขข้อความบางส่วน และให้เพิ่มชื่อเว็ปไซต์ พร้อมกับให้ระบุราคาลงในบัตรด้วย โดยประธานฯ รับไปดำเนินการแก้ไขและจัดทำให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะนำมาให้กรรมการไปจำหน่ายในการประชุมครั้งต่อไป

3.3.2  สถานที่จัดงาน 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกสถานที่จัดงานระหว่าง ศูนย์เยาวชนบางกะปิ (หัวหมากน้อย) และ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ (คลองเก้า)
มติที่ประชุม 
          ให้จัดงานที่ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ (คลองเก้า) เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่า

3.3.3  กิจกรรมภายในงาน 
กรรมการร่วมกันนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมภายในงาน
         มติที่ประชุม
1) อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
2) ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมฯ
3) ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
4) ประธานพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดงานพร้อมเปิดเว็ปไซต์
5) บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
6) ชมการขับร้องนาชีด
7) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสื่อการสอนอิสลามศึกษา

3.3.4  เงินสำรองจ่าย  เนื่องจากการเตรียมงานนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น บัตรเชิญร่วมงาน  การจัดนิทรรศการ  โฟมตกแต่งเวที  กระเช้าที่ระลึก และเอกสารต่างๆ ฯลฯ  จึงควรหาเงินทุนเพื่อเตรียมการสำรองจ่าย
มติที่ประชุม
ให้เหรัญญิกจัดหาเงินทุนเพื่อเตรียมการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)

3.3.5 ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อให้การจัดเตรียมงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  ที่ประชุมจึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้
1) การจัดนิทรรศการ    อ.มนตรี  ยะรังวงษ์       
2) การเชิญแขกวีไอพี    อ.ฮูเซ็น  ซันและ
3) จัดหาเงินทุนสำรอง   อ.มนัส  ทับอุไร
4) ติดต่อคณะนาชีด      อ.อามีน ดาแหม็ง
5) ประชาสัมพันธ์        อ.มานัดร  ป้อมขุนพรม
6) บันทึกภาพ            อ.รอฮีม สันประเสริฐ

วาระที่ 4         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เรื่องที่ 1  อ.อำพน  นะมิ  ฝ่ายการศึกษากรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ชี้แจงและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอิสลามศึกษาดังนี้
1) การขึ้นค่าตอบแทนให้วิทยากรอิสลามศึกษาเป็น 400 บาท/ชม.นั้นอยู่ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ล่าช้าเนื่องจากต้องแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับพระภิกษุ และ พรบ.สงค์ ด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร  โดยสำนักงานการศึกษายืนยันว่าจะจ่ายย้อนหลังให้
2) การบรรจุเป็นข้าราชการ อยู่ระหว่างการเจรจากับทางสำนักการศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการบรรจุวิทยากรอิสลามศึกษาเป็นข้าราชการครู
3) การจัดอบรม สัมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) เรื่องชั่วโมงสอนที่แต่โรงเรียนได้ไม่เท่ากันนั้นขึ้นอยู่กับกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม
5) การเปิดสมัครวิทยากรอิสลามศึกษารุ่นที่ 4 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าน่าจะเปิดรับสมัครได้เร็วๆ นี้
6) การจัดตั้ง อิสลามวิทยาลัย แห่งที่ 2 บนเนื้อที่ 30 ไร่ บริเวณคลองเก้า ซึ่งสังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2556
7) ขอให้สำรวจข้อมูลสมาชิกของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร  เช่น วุฒิการศึกษาสามัญและศาสนา  โรงเรียนที่ขาดครูอิสลามศึกษา  ความต้องการในการจัดอบรมสัมนา  และหรือปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เข้าไปดูแลหรือช่วยดำเนินการ
8) เรื่องค่าตอบแทนในอนาคตจะขอให้ได้เทียบเท่ากับวิทยากรพิเศษด้านอื่นๆ

เรื่องที่ 2  อ.อารีย์  แก้วผลึก  เสนอเรื่องการรับสมัครวิทยากรอิสลามศึกษาใหม่ ควรให้มีการรับสมัครทุกเขต ในกรุงเทพมหานคร ตามอัตราส่วนของโรงเรียนในแต่ละเขต เพื่อป้องกันปัญหามีโรงเรียนว่าง แต่วิทยากรอิสลามศึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่สามารถมาสอนได้เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในเขตที่ห่างไกลจากเขตที่ตนอยู่ 

เรื่องที่ 3  ประธานฯ เสนอให้มีการจัดสัมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกรรมการสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกรุงเทพมหานคร 

ปิดประชุมเวลา 14.15 น.
โดย อ.อาดำ ทรงศิริ กล่าวดุอาอฺ ปิดการประชุม                                                     
นายอามีน  ดาแหม็ง     เลขานุการบันทึกการประชุม
นายมนตรี  ยะรังวงษ์    ประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/55


รายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 20 ตุลาคม 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 -------------------------------------

เปิดประชุมเวลา 09.45 น. โดยการอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺ พร้อมกัน 1 จบ
มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. ายมนตรี  ยะรังวงษ์          ประธานกรรมการ
2. นายฮูเซ็น  ซันและ             รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
3. นายอาดำ  ทรงศิริ              รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
4. นายอามีน  ดาแหม็ง            กรรมการ/เลขานุการ
5. นายสมศักดิ์  กลมเกลี้ยง       กรรมการ/นายทะเบียน
6. นางสมร  อารวรรณ            กรรมการ/เหรัญญิก
7. นายมานัดร  ป้อมขุนพรม      กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นายอรรณพ  บุหลันฉาย       กรรมการ/ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
9. นายอารีย์  แก้วผลึก           กรรมการ/ฝ่ายประสานงาน
10. นายวสันต์  สละกูดิง           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายประเสริฐ  พุ่มเพชร        กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน
12. นายมนัส  ทับอุไร              กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
13. นายไพรัตน์  สิงสาหัส          (แทน) กรรมการ/ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14. นายธีรพล  บุญมาเลิศ          กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
15. นายมนธรรม  โพธิ์ทอง         หัวหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
    ประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิพงษ์  สนับแน่น กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายประสานงาน  (ลากิจ)

วาระที่ 1         เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                             ประธานแจ้งวัตถุประสงค์และวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ จึงยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 3      เรื่องเพื่อพิจารณา
                   3.1 พิจารณาโครงสร้างชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
          ประธานนำเสนอแผนผังโครงสร้างชมรมวิทยากรอิสลามศึกษาพร้อมทำเนียบรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
                 มติที่ประชุม
1) ให้แต่งตั้งคณะบุคคลดังต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาชมรมฯ
- คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (ทั้งคณะ)
- ท่านผู้หญิงสมร  ภูมิณรงค์
- ดร.วัลลภ  สุวรรณดี
- นักการเมืองที่ป็นมุสลิม (ส.ก. และ ส.ส.)
2) ให้แต่งตั้งกรรมการชุดเดิม เป็นอนุกรรมการฯ ตามความเหมาะสม และให้ กรรมการหาอนุกรรมการแต่ละฝ่ายได้ 3-5 คน

3.2 พิจารณาการจัดงานเพื่อหารายได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา
อ.วสันต์ สละกูดิง นำเสนอว่ามีเพื่อนสมาชิกฝากถามถึงเรื่องรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และควรที่จะมีการจัดงานหารายได้ในช่วงนี้หรือไม่         ซึ่งกรรมการยังไม่มีผลงานเท่าที่ควร และถือเป็นการเบียดเบียนเพื่อนสมาชิกหรือไม่อย่างไร ดังนั้น จึงเห็นควรให้ชี้แจงถึงเหตุผลของการจัดงานให้ชัดเจน
ประธานฯ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า เป็นการหารายได้เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดแจกให้กับเพื่อนสมาชิกโรงเรียนละ 1 ชุด นำไปใช้ประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยที่ผ่านมาทางชมรมฯ ถือว่ามีผลงานออกมาสู่สายตาเพื่อนสมาชิกตลอด โดยเฉพาะผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารของชมรมฯอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งสามารถสรุปผลงานของชมรมฯ ที่ผ่านมาได้ดังนี้ 
1) การนำเสนอขอขึ้นค่าตอบแทนตลอดระยะเวลา 2 ปี  ที่ทางชมรมฯมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลทำให้ปัจจุบันได้ผ่านการอนุมัติจากทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
2) การประสานงานกับสำนัการศึกษาเพื่อจัดอบรมสัมนาหลายหลักสูตร เช่น การจัดทำแผนการสอน  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  การใช้งานโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ และการจัดทำหนังสืออิเล็คโทรนิค (E-book)
3) การจัดทำสื่อการสอนโปสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 35 แบบแล้ว และมีเพื่อนวิทยากรอิสลามศึกษาจากต่างจังหวัดติดต่อขอนำไปใช้งานแล้วหลายท่าน
4) การจัดทำแบบฝึกหัดเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของนักเรียนหลังการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ
5) การประสานงานกับชมรมวิทยากรอิสลามศึกษาพื้นที่ภาคกลาง และสำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำและรวบรวมแผนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ และแจกให้เพื่อนสมาชิกไปแล้ว
6) การจัดทำ เว็ปบล็อค http://www.islambma.blogspot.com/ และเฟสบุค http://www.facebook.com/islam.bma ของชมรมฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนสมาชิกในชมรมฯ อย่างต่อเนื่อง
7) การจัดทำ เว็ปไซต์ http://www.islambma.org/ เป็นเว็ปที่จดทะเบียน และเสียค่าใช้จ่ายรายปี   ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับความต้องการของเพื่อนสมาชิกได้มากกว่า เว็ปบล็อคและเฟสบุค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการจัดทำเว็ปไซต์ดังกล่าว ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว  และทางผู้จัดทำจะส่งมอบเว็ปไซต์ให้กับชมรมฯ ดูแลระบบต่อไปภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้
8) การจัดทำสื่อมัลติมิเดีย (CAI) ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำ ข้อสอบ/แบบทดสอบ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
9) และที่ผ่านมาคณะกรรมการชมรมฯ มีการจัดประชุมสัญจร เพื่อปรึกษาหารือ นำเสนอและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( > 3 ครั้ง/ปี )
และนั้นคือผลงานบางส่วนของคณะกรรมการชมรมฯตลอดระยะเวลา 3-4ปีที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเพียงพอในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการบริหารชมรมฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดงานหารายได้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้
1) รูปแบบ : เป็นการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน (โรงเรียนละ 1 โต๊ะๆละ 2,500 บาท)
2) วัตถุประสงค์ : เพื่อหารายได้จัดทำสื่อการสอนและแบบฝึกหัดแจกทุกโรงเรียน
3) กำหนดวัน : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 18.00 – 21.00 น.
4) สถานที่ : ยังไม่สรุปว่าเป็นที่ใด ระหว่าง ศูนย์เยาวชนบางกะปิ (หัวหมากน้อย) และห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ (คลองเก้า) ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่ และค่าใช้จ่าย รวมถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ไปร่วมงาน
5) กิจกรรม : ให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
6) บัตรเชิญ : ประธานฯ รับไปออกแบบและจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
7) ประธาน/กรรมการจัดงาน : ประธานและคณะกรรมการชมรมฯ (โดยตำแหน่ง)
8) ประธานพิธี : จุฬาราชมนตรี หรือ ประธานคณะกรรมการอิสลามฯ กทม.
9) ความคาดหวัง/เป้าหมาย : มีรายได้สุทธิหลังการจัดงานไม่ต่ำกว่า 100,000บาท

***ให้นำรายละเอียดการจัดงานที่ยังไม่สรุปเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป***

3.3  พิจารณาร่างระเบียบชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555    
ร่วมกันตรวจสอบ นำเสนอ และแก้ไขร่างระเบียบชมรมฯ บางส่วน
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ อ.อาดำ ทรงศิริ  นำร่างระเบียบชมรมฯ ไปแก้ไขส่วนที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งฉบับ และนำมาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

                   3.4 พิจารณาเว็บไซต์ของชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำเสนอผลการจัดทำเว็ปไซต์ชมรมฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

มติที่ประชุม เสนอให้ปรับปรุงเว็ปไซต์ ดังนี้
1) ชื่อชมรม : แก้ไขคำว่า “วิทยาการอิสลามศึกษา” เป็น “วิทยากรอิสลามศึกษา”
2) พื้นหลัง : ให้เปลี่ยนจากรูปภาพมัสญิด เป็นภาพพื้นหลังแทน
3) บุคลากร : ให้เพิ่มรูปภาพสมาชิก ชื่อ-สกุล และโรงเรียน ให้ครบทุกคน
4) สไลท์โชว์ : ให้เปลี่ยนเป็นภาพที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือภาพกิจกรรม
5) แบบเรียน : ให้เพิ่มแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดลงในลิงท์ของบทเรียน
6) โลโก้ชมรม : ให้เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อความชัดเจน

วาระที่ 4         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เรื่องที่ 1  อ.อารีย์  แก้วผลึก เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขโลโก้ชมรมฯ เพื่อให้เห็นตัวอักษรชัดเจนยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว  โดยประธานชมรมฯ รับไปดำเนินการ
ออกแบบโลโก้ใหม่
เรื่องที่ 2 ประธานฯ ฝากประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานหารายได้ดังกล่าว ให้เพื่อนสมาชิกวิทยากรอิสลามศึกษาฯ เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน

เรื่องที่ 3 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
โดย อ.อาดำ ทรงศิริ กล่าวดุอาอฺ ปิดการประชุม
และรับประทานอาหารร่วมกัน